เม็ดพลาสติก

“FAFA Nano Biotechnology คือ “วัสดุไบโอ (BiodegradableMaterial)” นําสมัยจากบริษัทฟาฟาจํากัดที่สามารถนําไปใช้ผลิตเป็นสินค้าได้หลากหลาย ด้วยคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน ”
นอกจากฟาฟาจะเป็นผู้นําด้านบรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย (Degradable Packaging) แล้ว ปัจจุบันฟาฟายังมี “FAFA Nano Biotechnology” หรือ “Organic Nano Biotechnology” ซ่ึงเป็นวัสดุไบโอพลาสติก (Bio-Based Plastic or Bioplastic) นําสมัยที่สามารถนําไปใช้ผลิตเป็นสินค้าได้หลากหลาย ด้วยคุณสมบัติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและช่วยเสริมสร้าง ความแข็งแรงให้กับผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิดการใช้ทรัพยากร อย่างมีคุณค่าเพื่อนําไปสู่ความย่ังยืน (Sustainibility)

ปัจจุบันสารเติมแต่งไบโอพลาสติกที่มาใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกน้ันมีจํานวนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นไบโอพลาสติก ที่ทําจากข้าวโพด มันสําปะหลัง เห็ด เปลือกหอย และอื่นๆ ท้ังหมดนี้ล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือ การหาวัสดุมาทดแทน ลดการก่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และช่วยรักษาสมดุลของ ธรรมชาติ วัสดุ Organic Nano Biotechnology จากฟาฟา ก็เป็นหน่ึงในนวัตกรรมสร้างความย่ังยืนสกัดจากเปลือกหอย ธรรมชาติ ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ขนาดเล็กท่ีมีความสามารถใน การยึดเกาะและดูดซับเป็นพิเศษ จึงเป็นสารเติมแต่งที่เหมาะสม ในการนําไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกที่หลากหลาย เพราะนอกจากจะสามารถผสมกับพลาสติกได้หลายชนิดแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกลง ควบคู่ไปกับการใช้ ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าด้วย ท้ังน้ี FAFA Nano Biotechnology ยังมีส่วนช่วยในการย่อยสลายพลาสติกให้ง่ายข้ึน และสามารถช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจาก FAFA Nano Biotechnology นี้สามารถนําเข้าสู่ กระบวนการรีไซเคิล หรือกระบวนการหมักขยะทางอุตสาหกรรม ให้กลายเป็นปุ๋ยเพื่อกลับคืนสู่วงจรธรรมชาติได้อีกคร้ัง

กระบวนการย่อยสลายของ FAFA Nano Biotechnology แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน


1. Photodegradationพลาสติกจะมีการแตกสลายได้ดีด้วยสภาวะแสงแดด ความร้อน ความชื้น ที่เหมาสมเป็นเวลา 6 เดือนข้ึนไป
2. Biodegradationหลังจากท่ีพลาสติกแตกเป็นชิ้นเล็กๆ เปลือกหอยจะช่วยย่อยสลายพลาสติกและเป็นอาหารของแบคทีเรีย ทําให้เกิดการย่อยสลายและไม่เป็นมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมจากการทดสอบผ่านห้องปฏิบัติ การมาตรฐาน ISO 14855-1:2005 กับถุงท่ีมีความหนา 0.25 mm. สามารถย่อยสลายได้มากว่า 80% ใน 127 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการย่อยสลายขึ้นอยู่กับปริมาณการใส่ FAFA Nano Biotechnology และขนาดของช้ินงาน

ทําไมต้อง FAFA Nano Biotechnology


ดีต่อเรา

1. สามารถเสริมความแข็งแรงให้
2. ผลิตภัณฑ์
• สามารถใช้งานไดห้ ลากหลาย ท้ังงานขึ้นรูปแบบ ฉีด เป่า และเทอร์โมฟอร์ม (Inject, Blow, Thermoforming)
• สามารถผสมกับพลาสติกได้หลากหลาย PP, PE, PS ฯลฯ
• ผ่านการทดสอบว่าไม่มีสารเคมี/สารโลหะหนักปนเปื้อนซ่ึงสามารถผลิตเป็นสินค้าท่ีใส่อาหารหรือของเล่นเด็กได้
• สามารถปล่อยรังสี Far Infrared ได้ถึง 91%
• ทนต่ออุณหภูมิ -20°c ถึง 120°c โดยไม่มีการปล่อยสารพิษใดๆออกมา

ดีต่อเครื่องจักร

1. ง่ายต่อการผลิต ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการผลิต
2. ไม่ทําให้เครื่องจักรและแม่พิมพ์เกิดความเสียหาย

ดีต่อโลก

1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่านําไปสู่ความยั่งยืนด้วยกระบวนการ Recycling Marine Waste Utility
2. วัสดุเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมด้วยนวัตกรรม Organic Nano Biotechnology
3. สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
 
 

ผลการทดลอง


1. SVHC
2. FDA food Contact Article test:in accordance with:21 CFR 175.300
3. ROHS 2002/95/EC ทดสอบโลหะหนัก
4. Toxic gas (ITRI Laboratong )
5. ASTM F963-11 มาตรฐานการส่ง ของเล่น เด็ก ของสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นเด็กสหรัฐอเมริกา (Toy Industry), The US Consumer Product Safety Commission (SPSC)
6. Far infrared (ITRI Laboratory)
7. ISO 14855-1:2005 Test Biodegrability
ปัจจุบัน วัสดุ FAFA Nano Biotechnology นี้ได้มีการแพร่กระจายไปกว่า 14 ประเทศทั่วโลก ซึ่งบริษัท ฟาฟาฯ ก็ได้รับสิทธิ์ในการจัดจําหน่ายวัสดุตัวนี้แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย หากผู้ผลิตท่านไหนสนใจสามารถติดต่อ เราได้เลยที่เบอร์ 081-446-8644 หรืออีเมล fafacompany@gmail.com